лв.

Правила & Условия


ЦЯЛОСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Ако имате нужда от пълна доставка на поръчките си, моля, въведете X в полето Пълна доставка на екрана за доставка на основния запис на клиента. Индикаторът се копира в заглавката на поръчката, която можете да използвате и за тази цел.

КОНТРОЛНИ УСЛОВИЯ

Купувачът изрично се съгласява, че фактурата на продавача и настоящите условия за продажба представляват пълното съгласие на страните по отношение на продажбата на продукта (ите), посочен (и) във фактурата, и никакви други или допълнителни условия в поръчката за покупка на купувача други предходни или последващи съобщения по какъвто и да е начин, добавящи, променящи или по друг начин променящи тези Условия за продажба, са задължителни за Продавача.

ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКИ

Продавачът може да приеме офертата на купувача за закупуване и е длъжен да достави съответните стоки в съответствие с настоящите Общи условия или чрез изпълнение на потвърдителното копие на поръчката, или приемливо електронно предаване.

ЦЕНИ

Освен ако не е указано друго на лицевата страна на фактурата, всички цени са котирани на база лева, щатски долари или евро. Купувачът е отговорен за всички данъци или държавни такси, наложени при продажбата или прехвърлянето на Продукта. Купувачът няма право да компенсира сумите, дължими по този договор, срещу суми, които могат да станат дължими на Продавача по силата на друго споразумение.

ДОСТАВКА

Освен ако не е уговорено друго в писмен вид, подписано от служител на RAIDMAX, всички дати на доставка са предоставни в 'Информация за доставка'. Продавачът ще полага разумни усилия, за да достави целия продукт в определеното време; обаче, в никакъв случай RAIDMAX не носи отговорност за каквито и да било разходи, загуби или щети настъпили допълнително в резултат на непредвидени ситуации в способността на даденият куриер да достави продукта до посочената дата.

ГАРАНЦИЯ И ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ

Продавачът гарантира, че закупеният продукт не съдържа дефекти в материалите и изработката по време на доставката. Ако анализът е посочен на лицевата страна на фактурата, той не е предназначен да бъде пълен анализ и не трябва да се разглежда като спецификация или гаранция, освен ако не е посочено в писмен вид, че е такава.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Купувачът признава и се съгласява, че отговорността на продавача за всякакви претенции по отношение на продуктите не трябва да надвишава сумата, платена от купувача за продуктите по фактурата. Такива ограничения по отношение на отговорността на продавача по този договор се прилагат дори ако отговорността на продавача се дължи изцяло или частично на собствена небрежност. Всяко действие от страна или от името на Купувача или неговите наследници или възложители за нарушение на този документ трябва да бъде започнато в рамките на една (1) година след настъпване на причината за настъпване на действието.

ВРЪЩАНЕ

При доставката на продукта купувачът има пет (5) дни, за да инспектира продукта и да уведоми писмено Продавача за всяка дефектна стока или друга причина за отхвърляне. Купувачът се съгласява, че периодът от пет (5) дни предоставя на Купувача разумна възможност да инспектира Продукта. В такова уведомление се посочват всички причини за всяко отхвърляне на продукта. Неуспехът на купувача да отхвърли Продукта в рамките на такъв период от пет (5) дни ще представлява отказ от право на проверка на купувача и неквалифицирано и неотменима приемане на продукта от купувача.